ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා ලබාදෙන රු.5000/- ජීවනාධාර දීමනාව පිළිබද සංඛ්‍යත්මක  ප්‍රගතිය

2019

                                                                                                                       

2019 social2

2020 ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා ලබාදෙන රු.5000/- ජීවනාධාර දීමනාව පිළිබද සංඛ්‍යත්මක  ප්‍රගතිය

                  2020 social1                                                                                           

Scroll To Top