2019 වර්ෂය තුලදී අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා එම වර්ෂය තුල සත්‍ය වශයෙන් සිටි කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි විය.

තනතුරු නාමය

අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව

සත්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව

මාණ්ඩලික ශේණිය

   

ප්‍රාදේශීය ලේකමි

01

01

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකමි

01

01

ගණකාධිකාරි

01

01

තෘතික ශේණිය

   

පරිපාලන නිලධාරි

01

 

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

01

 

ද්විතික ශේණිය

   

සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක

01

 

සංවර්ධන නිලධාරි (රා.පරි)

07

06

කළමණාකරණ සහකාර

25

25

පරිගණක දත්ත සටහන් ක්‍රියාකරු

01

 

කාර්මික නිලධාරි

02

01

ග්‍රාම නිලධාරි

35

29

ප්‍රාථමික ශේණිය

   

රියදුරු

02

02

කා.කා.ස.

06

05

මුරකරු

01

 

සනීපාරක්ෂක කම්කරු

01

 

අනියම්/ආදේශක

   

එකතුව

85

71

Scroll To Top