ග්‍රාම නිළධාරි වසම

 

සංවර්ධන නිළධාරි නම

දුරකථන අංකය

කළුගහවාඩිය

 දහමගම

ඒ.ඩබිලිවි.අසන්ති ද සිල්වා

071 1306950

දහම්ගම

 දහමගම

ඒ.ඩබිලිවි.අසන්ති ද සිල්වා

071 1306950

නන්නපුරාව

 නනනපරව

ඩබිලිවි.නිල්මිණි තුෂාරිකා

071 10949516

කොන්ගොල්ල

 කනගලල

කේ.ඩි.ශ්‍රියානි මල්කාන්ති

071 5752799

බකිණිගහවෙල

 බකණගහවල

ඩි.එම්.නිලුකා කුමාරි දිසානායක

071 4967091

රත්නදෙණිය

 රතනදණය

ආර්.එම්.දයාරත්න

0716346698

අමුනේකදුර

 අමණකදර

කේ.ජි.නිශාන්ත ජයසිංහ

0778895935

අයිවෙල

 අයවල

එච්.එම්.නිලොකා සදමාලි

0719105684

දහගෝණිය

 දහගණය

එච්.එම්.ටි.එම්.කරුණාතිලක

0717883828

මොනරවාන

මණරවන 

කේ.පි.ඩි.රාජපක්ෂ

0713310525

කින්නරබෝව

 කනනරබව

ඩි.එම්.නිලුෂා සමන්ති දිසානායක

0786155823

ඉලුක්කුඹුර

 ඉළකකඹර

ආර්.ඩබිලිිවි.නිමල්කා රාජපක්ෂ

0718621615

දිවියාපොල

දවයපල 

කේ.එම්.තරංගා චාන්දනි

0712670160

සෙන්පතිගම

 නනනපරව

ඩි.එමි.එස්.කරුණාරත්න

0713799033

අලාන

 අලන

කේ.එම්.එච්.එස්.හේරත්

0710417275

මෑල්ලගම

 මලලගම

ඩි.එම්.චුලපත්ම ආරියරත්න

0711522884

කොටබෝව/ගොඩිගමුව

 කටබවකඩගමව

ඩි.එමි.අජිත් හේමචන්ද්‍ර

0777401428

නුගහමුර/ඇල්ලේකොණ

 

ඩි.එමි.සෙනවිරත්න

0773477822

තඹාන

 

ඩි.එමි.නිර්මල තික්ෂණ ගුණරත්න

0778969483

පොල්ගහපිටිය

 

කේ.එම්.ප්‍රියන්ත

0719501530

අලාන/කැන්දවින්න

 

එචි.එම්.පුංචිබණ්ඩා

0774469672

යකුන්නාව

 

එච්.එම්.ඒ.එන්.හේරත්

0713798930

බිබිලමුල්ල/සෙනාපතිය

 

ජි.එන්.තුෂාරි

0719077840

පුබ්බාර/කිනගොඩ

 

ආර්.එම්.අරුණ සිරිවර්ධන

0713799036

පොතුබන්ධන

 

ඩි.එම්.ගාමිණි දිසානායක

0715676058

මැදගම

 

ඒ.එම්.නිලුකා අත්තනායක

 -

කොහුකුඹුර

 

කේ.එම්.ශ්‍රියාණි මල්කාන්ති

0710793728

පිටදෙණිය

 

ඩි.එම්.නිශ්ශංක දිසානායක

0713044845

බැදියාව

 

එච්.එම්.කේ.ජි.හේරත්

0771127623

තිඹිරිය

 

කේ.වී.එස්.සිරිවර්ධන

0716267492

 

අභ්‍යාසලාභි පුහුණු සංවර්ධන නිලධාරි තොරතුරු - 2019

නම

විස්තරය

අනුයුක්ත අමාත්‍යාංශය

ආර්.කේ.ඩි.මදුසංක

ශාස්ත්‍රෙව්දි (විශේෂ) සමාජ විද්‍යාව උපාධිය, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

කේ.එම්.එන්.පි.දමයන්ති

විද්‍යාවේදි මුල්‍ය (විශේෂ) උපාධිය, ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

එච්.එම්.ඒ.එස්.අමරසිංහ

විද්‍යාවේදි ව්‍යාපාර තොරතුරු පද්ධති (විශේෂ) උපාධිය, ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ඩි.එම්.ඒ.දමයන්ති

ශාස්ත්‍රවේදි (විශේෂ)සමාජ විද්‍යාව උපාධිය, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

එච්.ඒ.යු.එච්.හෙට්ටආරච්චි

ශාස්ත්‍රෙවේදි (විශේෂ) ආර්ථික විද්‍යාව උපාධිය, ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබල ගැන්විමේ අමාත්‍යාංශය

ඩබිලිවි.එම්.ටි.කුමාර

ශාස්ත්‍රවේදි(සාමාන්‍ය) උපාධිය පාලි හා බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාලය

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

කේ.ට්.එන්.සමරවික්‍රම

ශාස්ත්‍රවේදි(විශේෂ) සංස්කෘත භාෂාව උපාධිය, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

එල්.ජි.ඩබිලිිවි.ජි.ගමගේ

ශාස්ත්‍රවේදි (සාමාන්‍ය) උපාධිය, ශ්‍රි ලංකා රජරට විශ්ව විද්‍යාලය

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය (සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාව)

එච්.එම්.එස්.එම්.ජයවර්ධන

විද්‍යාවේදි ව්‍යාපාර පරිපාලන(විශේෂ) උපාධිය, ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

ඩි.එම්.ඩි.එස්.දිසානායක

විද්‍යාවේදි කළමනාකරණ (අලෙවි කළමනාකරණ) විශේෂ උපාධිය, ශ්‍රි ලංකා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය

කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය

ඊ. ඒ.වයි. ප්‍රභාත්

ශාස්ත්‍රවේදි(සාමාන්‍ය) උපාධිය, ශ්‍රි ලංකා පාලි හා බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාලය

කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය

Scroll To Top