නම

 

තනතුර

ලිපිනය

කොට්ඨාශය

දුරකථන

ආර්.එම්.පේමාවතී මිය

 scan0005

වි.උ.ම.ග්‍රාමීය රෙජිස්ටාර්

ශ්‍රියා වාස 7කණුව මැදගම

මැදගම කොට්ඨාශය

0552266086

ආර්.ප්‍රඥාවති මිය

 scan0002

වි.උ.ම.ග්‍රාමීය රෙජිස්ටාර්

තිඹීරිය මැදගම

බකිණිගහවෙල කොට්ඨාශය

 

 

 0723752018

 

ඒ.එම්.සරෝජනී මැණිකේ මිය

 scan0003

වි.උ.ම.ග්‍රාමීය රෙජිස්ටාර්

නන්නපුරාව මැදගම

නන්නපුරාව කොට්ඨාශය

0729582258

එම්.වයි.එම්.මොහොමඩ් මහතා

 scan0004

මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ටාර්

වැල්ලවාය

බකිණිගහවෙල කොට්ඨාශය

0776998511

Scroll To Top