කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

+94  552266338

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
කේ.එම්.ජි.කේ.බණ්ඩාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 552266338 +94 552266338
එස්.භාව්‍යා චෞමනි නිකපිටිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 552266338  
පී.ජි. ධනුෂ රොෂාන් සමීර ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) +94 552266338  
එල්. ආරියවති සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 552266338 +94 552266338
 ජේ.ජයලතා පරිපාලන නිලධාරී +94 552266338  
එස්.ඒ.පි.වික්‍රමසිංහ පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී) +94 552266338  
Scroll To Top