අනු අංකය

ස්වේච්ඡා සංවිධානයේ නම

ලිපිනය

ලියාපදිංචි අංකය

1

අළුත්වෙල එකමුතු පරිසර සාමාජිකයන්ගේ සමාජ සුභසාධන සංවිධානය

අළුත්වෙල, කොටබෝව

MDS/VSSO/2011/112

2

දේවාලේගොඩ එකමුතු පරිසර සමාජිකයන්ගේ සාමාජ සුභසාධන සංවිධානය

දේවාලේගොඩ, කොටබෝව

MDS/VSSO/2011/113

3

මිතුරුසුභසාධක සංගමය

දිවියාපොල, නන්නපුරාව

MDS/VSSO/2012/115

4

ඉසුරුඑම්/9/4/ කුඩා වැවිලි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන සමිතිය

තඹාන, රුවල්වෙල

MDS/VSSO/2012/119

5

දිදුලන සුභසාධක සමිතිය

නන්නපුරාව, පොතුබන්ධන

MDS/VSSO/2012/120

6

රබර්වවන්නන්ගේ ව්‍යවසායක සුභ සාධක සමිතිය

අමුනේකදුර, රත්තණදෙනිය

MDS/VSSO/2012/121

7

ග්‍රාමීය රබර් සංවර්ධන සුභසාධක සමිතිය

කොහුකුඹුර, නන්නපුරාව

MDS/VSSO/2012/122

8

කොටිගලඇල්ල දුමුතු කුඩා වැවිලි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන සමිතිය

පොල්ගහපිටිය, බකිණිගහවෙල

MDS/VSSO/2012/123

9

දිඹුල්දෙන රබර් සංසදයඑම්/4

දිඹුල්දෙන, කොටබෝව

MDS/VSSO/2012/124

10

ශක්ති සුභසාධක සමිතිය

බැදියාව, නන්නපුරාව

MDS/VSSO/2013/01

11

ආබාධිත වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ  ශ්‍රී ලංකා පදනම මැදගම ශාඛාව

මැදගම, බිබිල

MDS/VSSO/2013/03

12

ශත්කි සුභසාධක සමිතිය

සෙන්පතිගම, නන්නපුරාව

MDS/VSSO/2013/04

13

කුඩාවැවිලි ව්‍යවසායකත්ව ජනශත්කි සමිතිය

තඹාන, රුවල්වෙල

MDS/VSSO/2013/06

14

තුරුශක්ති සුභසාධක ජල ව්‍යාපෘතිය

තඹාන, රුවල්වෙල

MDS/VSSO/2013/08

15

මෑල්ලගම ග්‍රාමීය සුභසාධක රබර් සංසදය

මෑල්ලගම, මැදගම

MDS/VSSO/2013/09

16

කුඩාවැවිලි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන සමිතිය

කීණගොඩ,බකිණිගහවෙල

MDS/VSSO/2013/10

17

ඉළුක්කුඹුර සමගි ව්‍යවසායකත්ව සුභසාධක සමිතිය

ඉළුක්කුඹුර, මැදගම

MDS/VSSO/2013/11

18

දිමුතු සුභසාධක සමිතිය

පොතුබණ්ධන, අයිවෙල

MDS/VSSO/2013/12

19

පහල නුගාමුර දිලෙනතරු සුභසාධක සංවර්ධන සමිතිය

නුගාමුර, නන්නපුරාව

MDS/VSSO/2013/15

20

සමගි සුභසාධක සංවර්ධන සමිතිය

හැවැන්දෙනිය, අයිවෙල

MDS/VSSO/2013/16

21

සමගි සුභසාධක සමිතිය

පොතුබණ්ධන, අයිවෙල

MDS/VSSO/2013/17

22

ඉස්ලාමීය තරුණ සංවර්ධන සංවිධානය

බකිනිගහවෙල, මැදගම

MDS/VSSO/2013/18

Scroll To Top