ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

අනු
අංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශව
අංකය

ජනගහනය

 
 

1

අමුණේකඳුර

111E

1066

 

2

අයිවෙල

107A

1315

 

3

අලාන

110G

748

 

4

ඇල්හේන

109A

1034

 

5

ඇල්ලේකෝණ

109C

1592

 

6

ඉලුක්කුඹුර

110F

1128

 

7

කලුගහවාඩිය

111F

1078

 

8

කැන්දවින්න

110C

1038

 

9

කින්නරබෝව

110I

820

 

10

කීණගොඩ

111D

763

 

11

කොටබෝව

106A

1508

 

12

කොහුකුඹුර

109

759

 

13

කෝන්ගොල්ල

108

890

 

14

ගොඩිගමුව

106G

1893

 

15

තඹාන

111C

1026

 

16

තිඹිරිය

110E

1811

 

17

දහගෝනිය

108C

1096

 

18

දහම්ගම

106C

1264

 

19

දිවියාපොල

108B

524

 

20

නන්නපුරාව

106

1391

 

21

නුගාමුර

109B

978

 

22

පිටදෙනිය

110B

871

 

23

පොතුබන්ධන

106F

1187

 

24

පොල්ගහපිටිය

110H

2163

 

25

පුබ්බාර

111

566

 

26

බකිණිගහවෙල

110A

1540

 

27

බැඳියාව

106B

1691

 

28

බිබිලමුල්ල

107B

1098

 

29

මැදගම

110D

1630

 

30

මෑල්ලගම

111B

1488

 

31

මොණරවාන

108A

1415

 

32

යකුන්නාව

106E

1170

 

33

රත්තණදෙනිය

111A

1571

 

34

සෙන්පතිගම

106D

939

 

35

සේනාපතිය

107

1005

 

එකතුව

42056

 

 

ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

අනු
අංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨා
අංකය

ස්ත්‍රී ජනගහනය

පුරුෂ ජනගහනය

එකතුව

1

අමුණේකඳුර

111E

586

480

1066

2

අයිවෙල

107A

706

609

1315

3

අලාන

110G

355

393

748

4

ඇල්හේන

109A

519

515

1034

5

ඇල්ලේකෝණ

109C

867

725

1592

6

ඉලුක්කුඹුර

110F

586

542

1128

7

කලුගහවාඩිය

111F

542

536

1078

8

කැන්දවින්න

110C

520

518

1038

9

කින්නරබෝව

110I

416

404

820

10

කීණගොඩ

111D

389

374

763

11

කොටබෝව

106A

724

784

1508

12

කොහුකුඹුර

109

383

376

759

13

කෝන්ගොල්ල

108

486

404

890

14

ගොඩිගමුව

106G

948

945

1893

15

තඹාන

111C

513

513

1026

16

තිඹිරිය

110E

913

898

1811

17

දහගෝනිය

108C

549

547

1096

18

දහම්ගම

106C

632

632

1264

19

දිවියාපොල

108B

271

253

524

20

නන්නපුරාව

106

700

691

1391

21

නුගාමුර

109B

502

476

978

22

පිටදෙනිය

110B

430

441

871

23

පොතුබන්ධන

106F

621

566

1187

24

පොල්ගහපිටිය

110H

1095

1068

2163

25

පුබ්බාර

111

299

267

566

26

බකිණිගහවෙල

110A

778

762

1540

27

බැඳියාව

106B

804

887

1691

28

බිබිලමුල්ල

107B

558

540

1098

29

මැදගම

110D

829

801

1630

30

මෑල්ලගම

111B

790

698

1488

31

මොණරවාන

108A

746

669

1415

32

යකුන්නාව

106E

604

566

1170

33

රත්තණදෙනිය

111A

794

777

1571

34

සෙන්පතිගම

106D

451

488

939

35

සේනාපතිය

107

480

525

1005

එකතුව

21386

20670

42056

Scroll To Top