பணிக்கூற்று

அரசாங்க கொ​ள்கைகளுக்கு ஏற்ப ஒரு  சேவையை வழங்க, வழங்ளை முறையாக ஒருங்கணைத்தல் மற்றும் மக்களின் பங்களிப்பு அகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு திட்டமிட்ட, திறமையான வளர்ச்சி செயல்முறை மூலம் சமுகத்தின் வாழ்க்கை முறைளை மேம்படுத்தல். 

 

 தூரநோக்கு

நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பயனுள்ள சேவையை வழங்குவது.

 
 
  • HISTORY OF THE DIVISION

This village is historically been important place and, as in the legend the name of the village “Medagama” has been formed because of the middle of hills. It is said that this village which was one of colony that King Sadhdhathissa created was called “UYANTHOTA” at that time. History says that King Dutugemunu was stationed at Uyanthota during the Rajarata liberation movement from Ruhuna.  Medagama was known as “MALGASTHALAWA” in the 1870s as a place where the ancestors of the 1818 rebellion was living.

Villagers say that at that time there was no main road in Medagama - Monaragala and the construction of the Bibila - Monaragala road took place in 1915 and the location of the school, hospital etc. was inhabited.

And also there are many historical Temples in the Medagama divisional secretariat that inherits such a history.  Among them, are the Pothubandana Raja Maha Viharaya, Thibiriya purana Viharaya, Ahugoda purana Viharaya, Thabana Devagiri Viharaya, and Bibilamulla purana Viharaya. 

  • LOCATION

Medagama Division Secretariat is located in the North – Western boundary of the Monaragala District in the Uva Province. This Medagama Division 245.41sq. Km is, 4.2% of the total land area of the district. The absolute location is between 195-265 in Greenwich in the north and   216-265 in the east. Medagama is bounded on the north by Bibile divisional secretariat, in the east Madulla Divisional secretariat, in the south Badalkubura and Monaragala division And Badulla divisional secretariat in the west.

There are 35 Gramaniladhari divisions in the Medagama divisional secretariat division, which is 700 feet above sea level. It consists of 121 villages and belongs to Bibila Electorate.

(Source – Land Use planning Division, Monaragala)

 

 LANDSCAPE

Medagama divisional secretariat division is spread over a range of 500-2500 feet above sea level with many isolated mountains. The western boundaries of the division are the mountain ranges that extend north and south. Mountains “V” shaped, 1500 to 2500 feet high, with a rough slope. The whole of the plains as well as the plains as well as the mountain topographical features of the area are the gramaniladhari division of the mountain region are Senapathiya, Bibilamulla, Kohukubura,Nugahamura,Allakona,Alhena,pitadeniya and Kinnarabowa. The whole of the plains as well as the mountain topographical features of the area is the gramaniladhari division of Elhena. Its height is 2850 feet.

A few isolated mountains between 1000 – 2500 feet. Among them Girapola (2227), Gonidowa (2388) are main. The slope zones of the medagama division are noteworthy for the fact that about 60% for the total land area is plain. That is with the slope range of 0-8% .the slope range for the whole division are 0-8% , 8-16% , 16-32% , 32-60% and 60% . Slope range above 60% are the gramaniladhari division of Bibilemulla, Kohukubura, Nugahamura, Allakona, Bendiyawa, Kinnarabowa, Thabana and Kalugahawadiya.

In the area of Medagama division about 90% of the soil is covered with reddish brown soils. Soil can be identified as a suitable soil project for perennial crops.in addition to the two main types of reddish-brown soil, there are relatively few areas with rivers inundated with rivers and mountain slopes. Soil group covering 45% of reddish-brown soil and low humus sticky soil, 45% of reddish-brown soil and immature brown wool soil and 5% of the area with deciduous soil and 5% of various irrigated lands. The expansion can be mentioned.

Scroll To Top